Talenty w działaniu – jak skutecznie wykorzystać talenty Gallupa w praktyce zespołowej?

Wyjątkowe warsztaty talentów i mocnych stron wg Instytutu Gallupa, na łonie natury, w unikatowych okolicznościach przyrody. W pełni praktyczne, z wykorzystaniem naturalnego potencjału uczestników.

Celem jest zapoznanie uczestników z podejściem pozytywnym i odkrywaniem potencjału ludzkiego oraz przekazanie praktycznych wskazówek, jak wykorzystywać talenty w życiu i w pracy. Warsztat skierowany jest zarówno do osób, które nie mają jeszcze zdiagnozowanych talentów, jak i do zespołów, które już znają swoje talenty ale chciałyby je lepiej wykorzystywać w praktyce.

Korzyści:

 • Doświadczenie, czym jest talent i co sprawia, że człowiek jest utalentowany.
 • Identyfikacja 5 głównych talentów testem Gallupa CliftonStrenghts i poznanie teorii talentów Instytutu Gallupa.
 • Poznanie najnowszej wiedzy z dziedziny psychologii pozytywnej na temat zarządzania zasobami osobistymi i zarządzania zespołami.
 • Identyfikacja, jak konkretne talenty „pracują” w zespole i wpływają na sposób działania, styl myślenia, komunikację, odczuwanie, zarządzanie sobą w czasie, w stresie, w mobilizacji.
 • Doświadczenie, czym jest FLOW i kiedy człowiek jest w stanie osiągać ten moment.
 • Zrozumienie mechanizmów motywacji indywidualnej i zespołowej.
 • Nauka „uwalniania” talentów w praktyce, w konkretnym działaniu.
 • Weryfikacja własnych sposobów myślenia na temat możliwości i oczekiwań.
 • Wzmocnienie poczucia sprawczości osobistej i zespołowej.
 • Zbudowanie planu rozwoju indywidualnego i zespołowego w oparciu o praktyczne wykorzystanie talentów i mocnych stron.
 • Poznanie narzędzi skutecznej regeneracji i profilaktyki wypalenia zawodowego w oparciu o wiedzę na temat konkretnych talentów.

Komunikacja pozytywna między pokoleniami X, Y, Z. Zarządzanie różnorodnością

Warsztat poświęcony komunikacji międzypokoleniowej i wzajemnemu zrozumieniu w miejscu pracy. Odpowiada na pytania: jakie są cechy pokolenia boomu, X, Y, Z? Jak komunikuje każde z pokoleń i co to oznacza? W czym się różnimy a w czym jesteśmy podobni? Celem warsztatu jest umocnienie wspólnej wizji organizacyjnej i sposobów jej realizacji, budowanie relacji opartej na zaufaniu i współpracy wśród przedstawicieli różnych pokoleń, rozpoznanie indywidualnych mocnych stron w procesie komunikowania i wymiany informacji w zespole międzypokoleniowym, dostarczenie narzędzi do efektywnego zarządzania sobą i innymi w obliczu przemian globalnych i pokoleniowych.

Korzyści:

 • Poznanie sposobów komunikowania pokolenia X, Y, Z.
 • Poznanie technik motywacji każdego z pokoleń X, Y, Z.
 • Rozpoznanie preferowanych sposobów działania Pokolenia X, Y, Z.
 • Rozpoznanie barier komunikacyjnych w pracy zespołu międzypokoleniowego.
 • Praca nad przekonaniami i stereotypami poszczególnych pokoleń.
 • Wartości pokolenia X, Y, Z.
 • Budowanie wspierającej komunikacji w zespole międzypokoleniowym.
 • Poznanie skutecznych technik zarządzania zespołem międzypokoleniowym pod presją czasu.
 • Poznanie technik zarządzania zespołem międzypokoleniowym w zmianie.
 • Identyfikacja skutecznych metod zarządzania zespołem międzypokoleniowym w konflikcie.

Sztuka pozytywnej motywacji w zespole

Warsztat poświęcony odkryciu pozytywnego potencjału członków zespołu i umiejętnemu wykorzystaniu tego potencjału w pracy zespołowej. Celem warsztatu jest przedstawienie najnowszej wiedzy i wyników badań dotyczących współczesnego motywowania ludzi oraz praktyczne wykorzystanie narzędzi pozytywnej motywacji do wzrostu zaangażowania u członków zespołu. Odkrycie indywidualnych sposobów na motywację i automotywację. Doświadczenie momentu FLOW w pracy i w aktywnościach zespołu.

Korzyści:

 • Identyfikacja trendów globalnych wpływających na rynek pracy.
 • Przedstawienie najnowszych wyników badań z dziedziny ekonomii, socjologii, psychologii pozytywnej, neurologii, biologii dotyczących metod motywacji w organizacjach.
 • Przedstawienie najnowszych badań dotyczących kompetencji przyszłości – czego oczekujemy dziś i będziemy oczekiwać za 20 lat na rynku pracy?
 • Dostarczenie wiedzy na temat ewolucji zarządzania – jak zmierzać w stronę turkusowych organizacji.
 • Praktyczne wykorzystanie nowoczesnych metod motywacji w oparciu o trendy i potrzebę nowych kompetencji. Kiedy osiągamy FLOW?
 • Praktyczne wykorzystanie wiedzy na temat rozwijania mocnych stron u siebie i w organizacji.
 • Dostarczenie wiedzy na temat pracy nad przekonaniami i stereotypami w myśleniu o pracowniku, zespole i organizacji.
 • Poznanie pułapek zarządzania sobą i innymi osobami.
 • Doświadczenie, w jaki sposób buduje się zaufanie w zespole.
 • Dostarczenie wiedzy na temat współczesnych trendów rozwijania przywództwa.
 • Dostarczenie narzędzi wzmacniania liderów i członków zespołów w organizacji.

Sztuka zarządzania sobą w stresie i sztuka regeneracji

Warsztat w praktyczny sposób przedstawiający najnowszą wiedzę z dziedziny zarządzania sobą w sytuacji mobilizacji. Jego celem jest zaznajomienie uczestników z mechanizmem stresu i dostarczenie narzędzi efektywnego zarządzania sobą i innymi w stresie. Określenie, jak wiedza o mózgu pozwala na zarządzanie sobą w sytuacjach mobilizacji i jakie techniki możemy zastosować w każdych okolicznościach – w pracy, w domu, na spotkaniu – by poradzić sobie ze stresem. Warsztat dostarcza narzędzi skutecznej regeneracji zasobów osobistych, szczególnie regeneracji mózgu. Uczy prostych metod relaksacji i uważności.

Korzyści:

 • Dostarczenie wiedzy w zakresie zarządzania sobą, szczególnie w sytuacji mobilizacji.
 • Praktyczne wykorzystanie dorobku naukowego do pracy nad sobą i świadomego zarządzania sobą w stresie.
 • Dostarczenie wiedzy, jak zmniejszyć wpływ stresu, a przez to polepszyć relacje międzyludzkie.
 • Dostarczenie narzędzi radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych z wykorzystaniem postaw asertywnych i empatycznej komunikacji.
 • Dostarczenie narzędzi zarządzania sobą pod presją czasu.
 • Dostarczenie wiedzy o tym, czym jest wypalenie zawodowe i jak mu zapobiegać.
 • Zdobycie umiejętności obserwacji syndromów towarzyszących długotrwałemu stresowi i wypaleniu zawodowemu.
 • Mapowanie ciała, myśli, emocji.
 • Zdobycie umiejętności wykorzystania narzędzi psychologii pozytywnej do zadbania o siebie.
 • Zdobycie umiejętności regeneracji wszystkich swoich zasobów osobistych.
 • Nauka panowania nad własnymi nawykami i stereotypami w myśleniu, działaniu i odczuwaniu.
 • Umiejętność stosowania technik relaksacyjnych.

Rola inteligencji emocjonalnej w budowaniu zespołu

Celem warsztatu jest zapoznanie uczestników z najnowszą wiedzą i badaniami w sferze zarządzania emocjami. Poznanie, czym jest inteligencja emocjonalna? Odpowiedź na pytanie: gdzie powstają i czemu służą uczucia i emocje? Poznanie indywidualnego stylu emocjonalnego i jego roli w budowaniu zespołu. Rozwijanie kompetencji interpersonalnych i emocjonalnych. Zrozumienie swoich relacji z innymi. Zdobycie umiejętności nawiązywania pozytywnego kontaktu z innymi. Nabycie umiejętności dobrego porozumiewania się z innymi. Poznanie sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Umiejętności rozwiązywania konfliktów z wykorzystaniem indywidualnego stylu emocjonalnego. Rozwijanie inteligencji emocjonalnej. Rozwijanie postawy empatycznej w relacjach.

Korzyści:

 • Dostarczenie wiedzy na temat tego, jak osiągnąć zadowolenie ze swoich działań i zachować szacunek do siebie samego.
 • Zrozumienie własnych uczu
 • i emocji oraz tego, o czym one informują.
 • Nauka empatycznego i uważnego słuchania siebie i innych.
 • Zrozumienie skutków przekazywania określonych informacji.
 • Świadomość roli i znaczenia komunikacji niewerbalnej i jej znaczącego wpływu na skuteczność porozumiewania się.
 • Zrozumienie zależności między komunikacją a emocjami i nastawieniem do drugiej osoby lub sytuacji.
 • Poznanie i zrozumienie indywidualnego stylu emocjonalnego.
 • Poznanie technik rozwijania stylu emocjonalnego.
 • Nabycie większej tolerancji w stosunku do zachowań własnych i cudzych.
 • Zdobycie umiejętności dopasowania własnego sposobu komunikacji się do określonych sytuacji i potrzeb zespołu.
 • Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych i przeżywania trudnych emocji.
 • Poznanie zasad higieny emocjonalnej.


Idź do góry