08.09.2022

„Szczęściem się jest.”
Edward Stachura

Model szczęścia został stworzony przez Martina Seligmana, twórcę psychologii pozytywnej. Wyrasta on z założenia tegoż naukowca, że istnieją trzy wiarygodne naukowo składniki-filary szczęścia, na które mamy realnie wpływ.

Pierwszy filar odnosi się do rozwijania pozytywnych uczuć i emocji. To tzw. Pleasant Life czyli Życie Przyjemne, hedonistyczne. W pewnych granicach możemy zwiększać przeżywanie i doświadczanie pozytywnych uczuć, które budują nasze dobre życie.

Dotyczy to zarówno naszej przeszłości (np. praktykując wdzięczność, wybaczanie, zadowolenie czy spokój), teraźniejszości (doświadczanie radości, podekscytowania, wesołości, uważności na tu i teraz), jak i przyszłości (optymizm, nadzieja).

Na całej linii naszego życia mamy wpływ na uczucia, których doświadczamy i na które zwracamy szczególną uwagę. Optymiści nie różnią się od pesymistów liczbą fantastycznych zdarzeń w życiu ale sposobem reagowania na wydarzenia, większą koncentracją uwagi na tych dobrych, sprzyjających dobremu życiu, prosperowaniu, rozkwitowi.

Drugi filar to dążenie do satysfakcji, które buduje tzw. Good Life – Dobre Życie. Przyjemność jest aktem konsumpcji, natomiast satysfakcja to praca, która buduje nasz kapitał, nasze zasoby osobiste.

Kluczowym elementem satysfakcji jest fakt, że w pełni nas angażuje. Mimo, że istnieją skróty do szybkiej przyjemności (zakupy, używki), nie istnieją żadne skróty do satysfakcji. Martin Seligman podkreśla, że dążenie do satysfakcji wymaga od nas czerpania z naszych mocnych stron charakteru, np. odwagi, inteligencji społecznej, wytrwałości czy doceniania piękna i doskonałości.

Eudajmonia, co Seligman nazywa satysfakcją, jest częścią dobrych działań i aktywności.

FLOW to sposób, w jaki psychologia pozytywna mierzy satysfakcję w sposób naukowy. Na temat FLOW napiszę osobno. Tu zwracam uwagę, że jest ona nieodzownym elementem doświadczania dobrego życia.

Zatem u podstaw Dobrego Życia leży identyfikacja cech charakteru, silnych stron i praktyczne ich wykorzystywanie w życiu, w pracy, w szkole, by osiągać stan satysfakcji.

Trzeci filar polega na wykorzystywaniu indywidualnych cech charakteru i mocnych stron, by służyć czemuś większemu. To prowadzi do tzw. Meaningful Life – Życia Pełnego Znaczenia. W świetle psychologii pozytywnej sens dotyczy łączności z czymś większym – mogą to być sprawy społeczności, rodziny w której żyję i gdzie się angażuję, może to być wiedza, sprawiedliwość, wolność, solidarność z innymi.

Życie Pełne Sensu jest zbliżone do Dobrego Życia ale dochodzi jeden element: moje mocne strony, siły charakteru służą komuś jeszcze poza mną. Wychodzę poza swoje osobiste satysfakcje, przyjemności, pragnienia i dzielę się sobą z innymi…

Z tych trzech filarów wypływa nasz rozkwit.

Martin Seligman rozwinął trzy filary w konkretny model PERMA(H), który propagujemy w ramach III Ogólnopolskiego Tygodnia Szczęścia w Szkole.


Komentarze(0):

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Idź do góry